Serviciul Financiar - Contabilitate
 

 

Manager: Livia Pene
 
telefon: 021 312 0693 / int. 209, 204,  206
 

 

Biroul financiar contabilitate reprezintă puntea de legatură a instituţiei cu organismele financiare naţionale. El este cel care efectuează principalele raportări statistice (lunar, trimestrial şi anual) ce prezintă situaţia patrimonială a instituţiei diverşilor terţi interesaţi (ministere, organe de control, institutul naţional de statistică etc.). Averea patrimonială a BCU se traduce în elemente monetare a căror evidenţă este realizată în cadrul activităţilor desfăşurate prin intermediul serviciului nostru. Se asigură astfel evidenţa contabilă a patrimoniului instituţional şi a mişcărilor de orice natură care afectează structura acestuia. În cadrul serviciului, activităţile de natură financiar-contabilă vin în acord cu legislaţia specifică în vigoare. Sunt asigurate prin intermediul instrumentului bugetului propriu ce se formează atât din surse proprii (chirii şi alte activităţi desfăşurate) cât şi din fonduri alocate din bugetul de stat şi care este aprobat de ordonatorul principal de credite (Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului), fondurile necesare finanţării investiţiilor, reparaţiilor capitale, precum si a celorlalte acţiuni legate de dotarea, întreţinerea şi exploatarea averii instituţionale. Prin angajaţii serviciului nostru se întreţin relaţiile profesionale cu organele şi instituţiile de specialitate: bănci, trezorerie, organe financiare, curtea de conturi, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, diverşi furnizori şi creditori ai instituţiei. Se urmăreşte respectarea drepturilor şi obligaţiilor legale ale instituţiei în raport cu debitorii şi creditorii instituţionali. Odată cu activitatea desfăşurată se asigură şi acordarea drepturilor băneşti şi de altă natură, legale cuvenite, personalului angajat al instituţiei. Se colaborează cu toate serviciile BCU în vederea asigurării fluxului normal de activitate a instituţiei şi se asigură ori de câte ori este nevoie o instruire de specialitate a salariaţilor BCU în domeniul problemelor cu caracter financiar-contabil. Anual, prin activitatea desfăşurată, serviciul financiar contabilitate coordonează efectuarea periodică a inventarierii patrimoniului instituţiei pe elementele lui constitutive; tot el este cel care sintetizează şi operează rezultatele inventarierii. Prin întreaga activitate serviciul financiar contabilitate asigură cadrul legal al desfăşurării tuturor activităţilor ce implică mişcări patrimoniale.